Vad är psykologi?

Psykologi (från grekiskans psych: själ, liv och logia: lära, vetenskap) har givits olika definitioner under olika perioder, som t.ex. "läran om själslivet" eller "läran om beteendet". Det är naturligt att definitionen ändras i takt med ämnets vetenskapliga utveckling. En definition som nu är vanligt förekommande är att psykologi handlar om individers handlingar, tankar och känslor. Denna definition täcker dock inte allt som kan vara av intresse för psykologer, t.ex. grupprocesser. Studier av individer och grupper/organisationer sker med krav på vetenskaplighet både avseende hur data samlas in, bearbetas, analyseras, tolkas och rapporteras. Exempel på vetenskapliga metoder är observationsmetoder, intervjuer, frågeformulär, test, experiment. Psykologi består av många underområden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas; perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, neuropsykologi är endast några få exempel på dessa underområden. Eftersom människan är både en biologisk och social varelse har psykologin som universitetsämne anknytningar till många andra vetenskapliga discipliner, från filosofi till genetik.

En universitetsutbildning i psykologi kan ingå i många olika yrken där kunskap om människan är väsentlig. Om man genomgått det femåriga psykologprogrammet kan man bli legitimerad psykolog. Legitimerade psykologer arbetar till exempel inom vården, skolan och arbetslivet. Många legitimerade psykologer bedriver egen praktik eller har företag som är specialiserade mot olika områden. Se även Psykologförbundet.


Cykel parkerad vid förbudsskylt

Bild: Rolf Eklund