Annika Nordlund

Docent i psykologi

Ansvarig för samverkan och innovationsfrågor vid samhällsvetenskapliga faktulteten, Umeå universitet samt sitter i Samverkans-/ innovationsstrategiska rådet vid Umeå universitet

Forskningsledare på Transportforsknings-enheten (TRUM), Umeå Universitet
http://www.umu.se/trum/. Vid TRUM studeras transporter och resande huvudsakligen med fokus på mindre enheter som individer, hushåll och företag.

Forskningsområden:

Mitt forskningsintresse ligger inom områdena miljö- och socialpsykologi och handlar mer specifikt om psykologiska faktorers påverkan på olika typer av miljörelaterat beteende. Mer specifikt fokuserar min forskning på effekten av värderingar, attityder, miljömedvetenhet och normer på viljan till miljövänliga beteenden (t.ex. minskat bilanvändande, viljan/intention att byta till mer miljövänliga former av transporter, så som flexifuel bil), viljan att stödja införandet av strukturella lösningar för minskad bilanvändande (t.ex. åtgärder som förändrar strukturella förutsättningarna för färdmedelsvalet). Jag har i min forskning även studerat färdmedelsvalet som ett rutinmässigt beslut, mer specifikt; hur vanor att använda olika färdmedel kan förändras genom ökad medvetenhet i beslutssituationen och hur effekten av en ökad medvetenhet påverkar relationerna mellan attityder, vanor och beteende. Slutligen är jag även involverad i forskning kring inställningen till framtidens skog och skogsskötsel.

Aktuellt

Intervju i SVT angående forskning om Botniabanan Länk

Intervju - Forskarprofil, Energimyndigheten Länk

Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2011” (www.emeraldinsight.com/literati) för artikeln:
Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (2010). Green Consumer Behaviour: Determinants of curtailment and eco-innovation adoption. Journal of Consumer Marketing, 27, 358-370. (DOI: 10.1108/07363761011052396)

Deltar i Energimyndighetens programråd för demonstrationsprogram för elfordon

Länk till föreläsning:
Undervisat på sommarkursen - FirstSTEP: First Summer school on Theories in Environmental Psychology, University of Groningen, NLD (13-17/7 2009). http://www.rug.nl/psy/onderwijs/FirstSTEP/index
Min föreläsning kan ses här

Pågående forskningsprojekt/samarbeten:

 • Upplevda möjligheter och hinder för acceptans av olika typer av elbilar i Sverige. (2013 – 2016, Energimyndigheten) A. Nordlund., K. Westin, & J. Jansson (UmU).

 • The Urban Fringe Forest: Small in Stature, important in mind. (2011 – 2014, CMF) K. Westin (UmU), A. Nordlund (UmU), G. Lidestav (SLU), O. Olsson (PhD student at the Department of Social and Economic Geography, UmU).

Avhandling:

Nordlund, A. M. (2002). Environmentally Significant Behavior: Effects of values, norms, attitudes, and habits. Doctoral thesis, Department of Psychology, Umeå University. ISBN 91-7305-267-1

Vetenskaplig produktion (h index = 6, Scopus; h index = 8, Google Scholar):

 • Nordlund, A. M., & Garvill, J. (2002).Value structures behind pro-environmental behavior. Environment and Behavior, 34, 740-756.(doi:10.1177/001391602237244)
 • Garvill, J., Marell, A., & Nordlund, A. M. (2003) Effects of increased awareness of choice of travel mode. Transportation, 30, 63-79.
  (DOI: 10.1023/A:1021286608889)
 • Nordlund, A. M., & Garvill, J. (2003). Effect of Values, Beliefs and Personal Norms on Willingness to Reduce Car-use. Journal of Environmental Psychology, 23, 339-347. (doi:10.1016/S0272-4944(03)00037-9)
 • Eriksson, L., Garvill, J., & Nordlund, A. (2006). Acceptability of travel demand management measures: The importance of problem awareness, personal norm, freedom, and fairness, Journal of Environmental Psychology, 26, 15-26. (doi:10.1016/j.jenvp.2006.05.003)
 • Eriksson, L., Garvill, J., & Nordlund, A. (2008). Interrupting habitual car use: The importance of car habit strength and moral motivation for personal car use reduction. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, 11, 10-23. (doi:10.1016/j.trf.2007.05.004)
 • Eriksson, L., Garvill, J., & Nordlund, A. (2008). Acceptability of single and combined transport policy measures: The importance of environmental and policy specific beliefs. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 42, 1117-1128. (doi:10.1016/j.tra.2008.03.006)
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, a. (2009). Elucidating green consumers: A cluster analytic approach on proenvironmental purchase and curtailment behaviors. Journal of Euromarketing, 18 (4), 245-267.
  (DOI: 10.1080/10496480903364242)
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (2010). Green Consumer Behavior: Determinants Of Curtailment And Eco-Innovation Adoption. Journal of Consumer Marketing, 27, 358-370. (DOI: 10.1108/07363761011052396)
 • Eriksson , L., Nordlund, A., & Garvill, J. (2010). Expected car use reduction in response to structural travel demand management measures. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 13, 329-342. (doi:10.1016/j.trf.2010.06.001)
 • Nordlund, A., Eriksson, L., & Garvill, J. (2010). Barriers and Facilitators for Pro-environmental Behaviors. In P. Söderholm (Eds.) Environmental Policy and Household Behaivour. Sustainability and Everyday Life. London: Earthscan. Pp. 99-125. ISBN 9781844078974 (http://www.earthscan.co.uk/?tabid=102288)
 • Eriksson, L., Nordlund, A., Garvill, J. (2010). Driving forces and constraints to sustainable household travel behaviour. In P. Söderholm (Eds.) Environmental Policy and Household Behaivour. Sustainability and Everyday Life. London: Earthscan. Pp. 211-236. ISBN 9781844078974 (http://www.earthscan.co.uk/?tabid=102288)
 • Nordlund, A., & Westin, K. (2011). Forest values and forest management attitudes among private forest owners in Sweden. Forests, 2(1), 30-50 (doi:10.3390/f2010030)
 • Jansson , J., Marell, A., & Nordlund, A. (2011). Exploring consumer adoption of a high-involvement eco-innovation using value-belief-norm theory. Journal of Consumer Behaviour, 10, 51-60. (DOI: 10.1002/cb.346)
 • Jansson[1], J., Marell, A., & Nordlund, A. (2011). Encouraging consumer curtailment behaviour and eco-innovation adoption: Detailing the marketing challenge. In M. J., Polonsky, C. Souza, and M. Taghian (Eds.) Sustainability Marketing: A Strategic Approach to Organisational Social Responsibility. Tilde University Press.
 • Hauer, E., Nordlund, A.M. and Westerberg, K. (2012), "Developmental intervention, learning climate and use of knowledge in elderly care". Journal of Workplace Learning, 24, 19-33 (DOI 10.1108/13665621211191087)
 • Steg, L., & Nordlund, A. (2012) Theories to explain environmental behaviour. In L. Steg, A. van der Berg, & J. De Groot (Eds) Environmental Psychology: An Introduction. Wiley-Blackwell.
 • Lindkvist , A., Mineur, E., Nordlund, A., Nordlund, C., Olsson, O., Sandström, C, Westin, K., Keskitalo, E. C. H. (2012). Attitudes to intensive forestry: An investigation of perceptions of increased production requirements in Swedish forestry. Scandinavian Journal of Forest Research, 1-11 . (DOI:10.1080/02827581.2011.645867)
 • Eriksson, L., Nordlund, A., Olsson, O., & Westin, K. (2012). Recreation in different forest settings: A scene preference study. Forests, 3, 923-943.
 • Eriksson1, L., Nordlund, A., Olsson, O., & Westin, K. (2012). Beliefs about Urban Fringe Forests among Urban Residents in Sweden. Urban Forestry and Urban Greening, 11, 321-328. (DOI: 10.1016/j.ufug.2012.02.004).
 • Eriksson, L. & Nordlund, A. (2013). How is setting preference related to willingness to engage in forest recreation activities? Urban Forestry & Urban Greening, 14, 481-489. (http://ac.els-cdn.com/S1618866713000812/dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2013.07.004)
 • Nordlund, A. & Westin, K. (2013) Influence of values, beliefs, and age on intention to travel by a new railway line under construction in northern Sweden. Transportation Research A, 48, 86-95. (http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2012.10.008).
 • Eriksson1, L., Nordlund, A., & Westin, K. (2013). The general public’c support for forest policy in Sweden – A value belief approach. Journal of Environmental Planning and Management, 56, 850-867. (DOI: 10.1080/09640568.2012.708324).
 • Eriksson, L., & Nordlund, A. (2013). HOw is setting preference related to intention to engage in forest recreation activities? Urban forestry & urban greening, 12, 481-489.
 • Eriksson, L., Nordlund, A., & Westin, K. (2013). The general publics support for fprest policy in Sweden: a value belief aproach. Journal of environmental planning and management, 56, 850-867.
 • Eriksson, L., Nordlund, A., Schenk, T., & Westin, K. (In Press). A study if forest values and management attitudes in the genral public in Germany and Sweden: does context matter? Journal of environmetnal planning and management, 1-20. http://dx.doi.org/10.1080/09640568.2014.930344

Rapporter:

 • Nordlund, A., Ring, E., Högbom, L., & Bergkvist, I. (2014). Beliefs among formal actors in the Swedish forestry related to rutting caused by logging operations. Skogforsk, Arbetsrapport nr. 807-2013.
 • Nordlund, A., Olsson, O., & Westin, K., (2011). Power to the people? Om ansvar och makt över skogen generellt och tätortsnära skog i synnerhet. PLAN
 • Bylin, F., Nordlund, A., & Westin, K. (2011). Trafikstarten på Botnibanan. En studie om tjuvstartsresenärernas upplevelser. TRUM-rapport 2011:04
 • Nordlund, A., Westin, K., & Östman, V. (2010). Botniabanan ur ett nationallt och regionalt perspektiv. TRUM-rapport 2010:2
 • Lindquist, A., Nordlund, C., Olsson, O., Westin, K., Nordlund, A., Mineur, E., & Sandström, C. (2009). Konflikter och konsensus i skogen. Intensivodling av skog ur ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Faktaunderlag till regeringsuppdrag Jo 2008/1885 (MINT).
 • Keskitalo C., Nordlund, A., & Lindgren, U. (2009). Att skapa grunden för beslut i kärnavfallsfrågan. Parters och deltagares upplevelser av lagstiftningsgrund och MKB-process. Slutrapport SKB:s samhällsforskningsprogram.
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund., A. (2008). A comparative report about consumers’ attitudes, worldview and purchase intentions for clean vehicles. BEST deliverable No 9.24 (Bioethanol for Sustainable Transport).
 • Söderholm, P. (2008). Hållbara hushåll: Miljöpolotik och ekologisk hållbarhet i vardagen. (Del 3: Drivkrafter och hinder för hushållens miljöbeteende & Transportpolitiska åtgärder för ett mer miljövänligt resande I hushållen)
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (2007). Consumers and clean cars in Sweden – progress report. BEST deliverable No 9.4 (Bioethanol for Sustainable Transport).
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (2007). Consumers and clean cars: Site comparisons of gathered data, Umeå School of Business, EU, Project: BEST
 • Garvill, J., Marell, A., Nordlund, A. (2004:01). Att påverka den svenska bilparken i miljövänlig riktning. Effekter av information och bakgrundsvariabler. Arbetsrapport, Transportforskningsenheten, Umeå universitet.
 • Garvill, J., Marell, A. & Nordlund, A. (2001). Effekten av medvetet beslutsfattande på val av färdmedel. Arbetsrapport, Transportforskningsenheten, Umeå universitet.
 • Garvill, J., Marell, A, & Nordlund, A. (2001). Varför avstår bilister från att använda bil? Betydelsen av miljömedvetande, attityd till färdmedel, yttre restriktioner och vana. Arbetsrapport, Transportforskningsenheten, Umeå universitet.
 • Nordlund, A., Garvill, J. & Marell, A. (2001). Motiv bakom miljövänligt beteende. Ett aktörsperspektiv. Arbetsrapport, Transportforskningsenheten, Umeå universitet.

Avslutade forskningsprojekt:

 • Botniabanan - Nya spår mot framtidens personresande Nordlund, A. & Westin, K., Umeå Universitet; Östman, V., Örnsköldsviks kommun. (Forskningsprogrammet Framtidens personresor - VINNOVA och Trafikverket)
 • Botniabanan - Nya spår mot framtidens arbetspendling. Eriksson, J., Nordlund, A., & Westin, K., Umeå Universitet. Marell, A., & Östman, V. Örnsköldsviks kommun (Trafikverket)
 • Future Forests – Management under Uncertainty and Risk (MISTRA - SLU, UMU och Skogforsk). Delprojektet: Values and attitudes, Nordlund, A. & Westin, K., Umeå Universitet. http://www.futureforests.se/
 • A multi-disciplinary approach to reduce soil disturbance related to forwarder traffic at final felling. (FORMAS) Ring, E. (Skogforsk), Bishop, K. (SKU), Nordlund, A. (UMU), Wästerlund, I. (SLU), Högbom, L. (Skogforsk).
 • BEST Bioethanol for Sustainable Transport. Marell, A., Jansson, J., & Nordlund, A., Umeå Universitet. http://www.usbe.umu.se/forskning/best/
 • Beslutslegitimitet och riskuppfattning ? Fallet transporter av utbränt kärnbränsle (Svensk Kärnbränslehantering, AB)
 • Sustainable Transport in the Households: Effects of values, Attitudes, and Habits (Naturvårdsverket) Forskningsprojektet ingår inom ramen för Forskningsprogrammet Sustainable Households: Attitudes, Resources and Policy Instruments (SHARP, se http://www.sharpprogram.se/)
 • Households`Response to Political Sustainability Aspirations - A Question of Policy Legitimacy (Naturvårdsverket). Forskningsprojektet ingår inom ramen för Forskningsprogrammet Sustainable Households: Attitudes, Resources and Policy Instruments.
 • To influence households to environmentally friendly travel. How to influence the car fleet (Vägverket)
 • Changing to eco-friendly travel: Possibilities and problems for households (Vägverket)

Vetenskapliga presentationer:

 • Nordlund, A. & Westin, K. (July 2013). To travel by train: Expectations, attitudes, intentions, and behavior before and after the start of train services. The 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden 9-12 July.
 • Nordlund, A. (July, 2012). Factors influencing environmentally relevant behaviors. Key note on Summer school on Theories in Environmental and Economic Psychology (STEEP), Århus, Denmark.
 • Nordlund, A., & Westin, K. (May 2012). Who decides about the forest? A study of private forest owners and the public’s view of the resource management of the forest. Paper accepted for IUFRO, Forests for People, Alpbach, Austria, 22-24 May, 2012.
 • Nordlund, A. & Westin, K. (2012) New Infrastructure – Increased Accessibility? Presentation vid Association for American Geographers (AAG), New York.
 • Nordlund, A., & Westin, K. (Dec 2011). Economy, ecology or recreation – Swedish forest owners values and attitudes. Paper presented at COP17, Durban, South Africa.
 • Nordlund, A. & Westin, K. (Sep, 2011). Predicting future intention to choose the train: Attitudinal influence and socio-demographic differences. Paper presented in Symposium “Satisfaction with different travel modes” at the 9th Biennial Conference on Environmental Psychology, 26-28/9, Eindhoven, The Netherlands.
 • Nordlund, A., & Westin, K. (Aug 2010). The importance of the forests in Sweden – the public’s view. Poster presented at 23:e world congress IUFRO (The International Union for Forest Research Organizations), Seoul.
 • Nordlund, A., Westin, K., & Östman, V. (July 2010). When the train comes to town: Important factors in switching from car to train. Presentation in Symposium – Sustainable transportation, ICAP 2010, 11-16 July, Melbourne. (Chair for this Invited Symposium together with Prof L. Steg)
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund. (July 2009). Swedish consumers’ adoption of eco-innovations: The effects of ecological beliefs and technology optimism, norms and innovativeness. Paper accepted for 15th AISDRC: Taking up the Global Challenge, July 5-8th in Utrecht, The Netherlands.
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (June 2009). Consumer adoption of alternative fuel vehicles: A cluster analytic approach on proenvironmental technology choices and curtailment behaviors. Papers submitted to AMS World Marketing Congress, Olso, Norway.
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (May 2009). Motives for continuous adoption of a proenvironmental innovation: The case of alternative fuel vehicles and fuels. Paper accepted to the EMAC 2009 Conference, Nantes, France.
 • Nordlund, A. M., Marell, A., & Jansson, J. (July, 2008). Segmenting owners of clean cars: Effects of values, beliefs, norms, and habits on consumers eco-friendly behavior. Paper presentation at the 29:e International Congress of Psychology, Berlin, Germany.
 • Eriksson, L., Garvill, J., & Nordlund, A. M. (July, 2008). Relations between personal norm and car use in facilitating and inhibiting contexts. Paper presentation at the 29:e International Congress of Psychology, Berlin, Germany.
 • Eriksson, L., Garvill, J., Nordlund, A. M. (2007). Factors influencing acceptability of transport policy packages. Presented at the 7th Biennial conference on Environmental Psychology, Sept 9-12 2007, Bayreuth, Germany.
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (2007). The fossil fuel free future: Comparing attitudes and behaviors among owners of alternative fuel vehicles and conventional vehicles. 13th Annual International Sustainable Development Research Conference, Västerås, Sweden, 9-12 June, 2007
 • Jansson, J., Marell, A., & Nordlund, A. (2007). International market break-through for flexible-fuel vehicles: A comparison of Swedish and Spanish data on ecological worldview and purchase intentions. Academy for Global Business Advancement (AGBA) Fourth Annual World Congress, Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia, May 21-25, 2007.
 • Nordlund, A. (Mars 2007). Segmenting owners of clean cars: Effects of attitudes, problem awareness, knowledge, and habits on consumers eco-friendly behavior. Presentation vid BEST Light House Tour, Umeå
 • Nordlund, A., Garvill, J., & Eriksson, L. (Sep, 2006). Willingness to reduce private car use: A question of values, beliefs, personal norm, and perceived justice. Paper presented at 19th IAPS Conference “Environment, health and sustainable development”, Alexandria, Egypt.
 • Garvill, J., Eriksson, L., & Nordlund, A. (Sep, 2006). Effects of environmental concern, problems awareness, and norms on environmentally significant behavior, Paper presented at 19th IAPS Conference “Environment, health and sustainable development”, Alexandria, Egypt.
 • Eriksson, L., Garvill, J., & Nordlund, A., (Sep, 2006). Acceptability of travel demand management measures: The importance of problem awareness, moral, freedom, and fairness. Paper presented at 19th IAPS Conference “Environment, health and sustainable development”, Alexandria, Egypt.
 • Nordlund, A. (April, 2006). Hur väljer vi bil och hur ser vi som konsumenter på kostnader för miljön? Den nya bilen: Lyxpryl eller Transportmedel? CMF (Centrum för miljöforskning i umeå) vårseminarium ”Etanol - ett alternativt fordonsbränsle”, Umeå.
 • Nordlund, A., Garvill, J., & Marell, A. (August, 2004). Dimensions of Environmentally Significant Behaviour: Motives and Barriers. Paper presented at the 28th International Congress of Psychology, ICP2004, Beijing. China.
 • Garvill, J., Marell, A., & Nordlund, A. (August, 2004). Factors influencing environmentally friendly replacement of automobiles. Paper presented at the 28th International Congress of Psychology, ICP2004, Beijing. China.
 • Garvill, J., Marell, A., & Nordlund, A. (July, 2004). Car Use in Households– different measures and corresponding behaviour. Paper presented at the 18th IAPS Conference “Strategies for Environmental Research and Implementation”, Vienna, Austria.
 • Garvill, J., Marell, A., & Nordlund, A. M. (2001). Effects of Increased Awareness on Choice of Travel Mode. Seminariepresentation vid Institutionen för Psykologi, Umeå universitet.
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (2000). Choice of transportation mode: Effects of changing habits into deliberate decision making. Paper presented at XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, Sweden
 • Nordlund, A., Garvill, J., & Marell, A. (2000). Motives for Pro-Environmental behavior. Paper presented at IAREP / SABE 2000 Fairness & Cooperation, XXV Annual Colloquium on Research in Economic Psychology SABE 2000 Conference, Baden, Austria
 • Garvill, J., Marell, A,. & Nordlund, A. M. (2000). Hushållens bilanvändning. Bidrag presenterat vid Workshopen ’Hur använder hushållen sina resurser’, Linköping, Sverige
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (2000). A structural model of car-use as a function of habit. Paper presented at 1st IGERT Graduate Student Research Conference ”Travel behavior, Planning, Modeling and Policy”, UC Davis, USA
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (2000). Hushållens anpassning till miljövänligt resande: Möjligheter och hinder. Bidrag presenterat vid HSFR:s möte för områdesgruppen för miljöpsykologi, Gävle, Sverige
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (2000). Viljan att stödja införandet av strukturella åtgärder för minskat bilanvändande i tätort. Bidrag presenterat vid VTI:s och KFB:s forskardagar i Linköping, Sverige.
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (1999). Value structures behind Pro-Environmental behavior. Paper presenterat vid ‘Toward a Sustainable Society in the New Millennium’ (SSNM), Umeå, Sverige
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (1999). Strukturella åtgärders betydelse för färdmedelsval. Bidrag presenterat vid HSFR:s möte för områdesgruppen i miljöpsykologi, Stockholm universitet, Sverige
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (1998). Miljöbeslut och vanor. Presentation vid Psykologiska institutionen, Umeå universitet, Sverige
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (1998). Strukturella åtgärders betydelse för färdmedelsval. Presentation vid Transportforskningsseminarium, TRUM, Umeå universitet, Sverige
 • Nordlund, A., & Garvill, J. (1998). Färdmedelsval och miljö: Betydelsen av värderingar och moral. Presentation vid HSFR:s möte för områdesgruppen för kognition och beslutsfattande. Umeå universitet, Sverige

Populärvetenskapliga presentationer:

 • Nordlund, A., Olsson, O., & Westin, K. (2011). Power to the people? Om ansvar och makt över skog generellt och tätortsnära skog I synnerhet. Plan, 5-6.
 • Juni 2011 - Transporter och beteende. Regional transportutbildning och workshop – tema Transporter – energieffektivitet och klimat. Energimyndigheten, Stockholm
 • Nov 2010 - Människan och transportmedlet: Fördjupade studier om beteende vid färdmedelsvalet. NATIONELL MOBILITY MANAGEMENT KONFERENS, SWEPOMM 2010, 16-17/11 Umeå.
 • Aug 2010 - Botniabanan – Nya spår mot framtidens personresande? Posterpresentation vid invigningsdagarna för Botniabanan, 28-29/8 i Umeå & 28/8 i Örnsköldsvik
 • April 2010 - Debattscen Umeå: KLIMAT, MILJÖ OCH HÄLSA. Arrangerat av Umeå universitet, Vetenskapsrådet, Vetenskapsfestivalen i Göteborg, Strömpilen och Umeå kommun – Umeå.
 • Dec 2009 – Miljö & psykologi. Varför är vi (inte) miljövänliga? SV ARENA Möten som utvecklar, Kafé Station, Umeå
 • Okt 2009 - Faktorer av vikt för minskad bilanvändning: Värden, attityder & normer, vanor och åtgärder. Seminarium på Institutionen för yrkes och miljömedicin, Umeå universitet.
 • Sep 2009 - Kommunikation, bränsle och fordon i framtiden. Naturskyddsföreningen 100 år, föreläsningsserie - Bjurholm om 250 år…?!
 • Okt 2008 - Vad får oss att ändra beteende? FAH:s Höstmöte 2008 (Förbundet för allmänt hälsoskydd). Folkets hus, Umeå
 • Mars 2008 - To be or not to be – Miljövänlig i vardagen. Vetenskapslunch på Kafé Station.
 • Dec 2007 - Miljöpsykologi – Från min horisont. Föreläsning på kursen Den globala utmaningen, Umeå Universitet.
 • Okt 2007 - Vad påverkar oss till ett miljövänligt beteende? Presentation vid Miljövecka på campus, Umeå Universitet.
 • Sep 2007 - Vad påverkar oss till miljörelevant beteende? Presentation vid Universitetsbibliotekets personaldag, Umeå.
 • Juni 2007 - Vilken är effekten av miljöinformation? Föreläsning inom kursen Humanekologi, Umeå universitet (sommaruniversitetet).
 • Maj 2007 - Framtidens transporter. Presentation vid Vägverket Region Norr seminariedag (Hållbar utveckling av transporter - Hur värderas kvalitet, trafiksäkerhet, arbetsmiljö och miljö vid upphandlingar?)
 • Maj 2007 - Vad påverkar oss till miljörelevant beteende? Föreläsning inom kursen Miljövetenskapliga strimman, Miljöhögskolan, Umeå universitet.
 • April 2006 - Beteende och miljö. Presentation vid Hållbarhetsrådet. Umeå
 • Nov 2005 - Beteende och trafik. Presentation vid Vägverket Norr utbildningsdag (SUMO), Umeå
 • Okt 2005 - Hur väljer vi bil och hur ser vi som konsumenter på kostnader för miljön? Den nya bilen: Lyxpryl eller Transportmedel? Presentation vid Bioful region möte, Sundsvall
 • Maj 2005 - Miljövänligt resande. Presentation vid Miljönämndens sammanträde, Umeå Kommun
 • Mars, 2005 - Den nya bilen: lyxpryl eller transportmedel. Umeå universitet 40 år, samhällsvetenskapliga fakultetens jubileumsvecka.
 • Nov 2004, Nordlund, A., m.fl. - Hushållens inställning till miljöåtgärder. Seminarium vid Naturvårdsverket, Stockholm.
 • Jan 2004 - Effekten av värderingar, attityder, miljömedvetenhet och normer på viljan till ett miljövänligt beteende. Seminarium vid IEH (Institutet för Ekologisk Hållbarhet) ”Nätverket för ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem” Umeå & Kalix


Sidansvarig: Annika Nordlund

Utskriftsversion

In English

Annika Nordlund