Mer om projektet

I detta projekt undersöker vi hur barn, med eller utan funktionsnedsättning och över olika åldrar, planerar handlingar i olika målinriktade uppgifter där de sträcker sig efter, griper och hanterar olika objekt. Vi spelar in barnens rörelser med hjälp av små reflex-markörer och infraröda kameror och barnen har på sig speciella glasögon som spelar in var de tittar under start och utförande rörelsen. På detta vis kan vi undersöka kopplingen mellan ögonrörelser och motoriskt utförande, t ex om blicken föregår handling vid planering av rörelsen. Inom projektet planeras också för att barn över 7 år ska få vara med i en hjärnavbildningsundersökning om de vill. Ett annat betydelsefullt mål inom projektet är att undersöka om en träningsmetod som tränar utförande av motoriska handlingar skulle kunna ha positiva effekter på motorisk planeringsförmåga hos barn.

Utförandet av en målinriktad handling omfattar viktiga funktioner som motorisk planering och att kunna förutse skeenden. Studier som med mer avancerade instrument undersöker hur dessa samband utvecklas och samordnas över tid hos barn är idag få. Den aktuella studien förväntas ge ny och viktig kunskap om dessa förhållanden hos barn, även kopplat till funktionsnedsättning, utvecklingsrelaterade svårigheter eller förseningar. Detta kan i förlängningen visa sig få klinisk betydelse när det gäller tidig identifikation och utveckling av träningsinstrument för barn med, eller i riskzonen för, utvecklingsrelaterade svårigheter.

Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Ansvarig forskare: Erik Domellöf


Sidansvarig: Anna Bäckström

Utskriftsversion