Doktorandprojekt

Institutionen för psykologi bedriver forskarutbildning inom flera olika områden. Här presenteras våra doktorander och deras avhandlingsprojekt.

John AnderssonSambandet mellan luftföroreningar och demenssjukdomar
Antalet människor med demenssjukdom ökar. Detta kan till stor del förklaras med att vi blir allt äldre. Men samtidigt som vår medellivslängd ökar så växer också andelen människor som bor i våra städer. Detta innebär att allt fler bor nära trafikerade vägar. De senaste 10 åren har ett antal studier visat att ökad exponering för trafikrelaterade luftföroreningar innebär en ökad risk för demens. Det finns dock fortfarande mycket som är oklart kring detta samband. Vi vet till exempel inte tillräckligt mycket om huruvida andra faktorer bidrar till den observerade effekten. Mitt doktorandprojekt går ut på att undersöka i vilken utsträckning faktorer såsom trafikbuller och socioekonomisk status kan förklara, och kanske förstärka, sambandet mellan trafikrelaterade luftföroreningar och demens. Förhoppningsvis kan denna typ av forskning bidra till ökad kunskap om kopplingarna mellan miljö och hälsa, kunskap som i sin tur är viktig för att skapa hållbara stadsmiljöer.

Frida BertilssonImplementering av kognitiva lärandestrategier
Forskning inom kognitiv psykologi har visat stöd för ett fenomen som kallas testeffekten. Testeffekten kan definieras som den ökade inlärning och retention som kan observeras efter upprepad testning av ett studiematerial (testbaserat lärande), jämfört med upprepad inläsning. Det finns en uppsjö av bevis för testeffekten, men vi vet fortfarande inte så mycket om mekanismerna bakom den eller vad den påverkas av. Det betyder att vi inte är säkra på att denna effekt kommer att vara lika stor för alla som använder sig av testbaserat lärande. Dessutom så är majoriteten av den forskning som finns inom ämnet är utförd i labbmiljö, vilket betyder att det finns en osäkerhet i hur testbaserad inlärning fungerar i skolmiljö. Innan vi kan säga att detta är en strategi som borde användas generellt i skolundervisning så måste vi veta om den är lika fördelaktig för alla elever, och om den fungerar lika bra i skolmiljön som i labbet.

Fridas projekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande och kognitiv förmåga, och dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö. Syftet är att tillföra information som kan hjälpa till att fastställa hur testbaserat lärande som inlärningsstrategi kan rekommenderas för användning i undervisning, både från ett student- och lärarperspektiv.

Anna Bäckström
Motorisk planeringsförmåga beskriver förmågan att planera och organisera rörelser för att åstadkomma en specifik motorisk handling och uppnå ett mål. Till exempel att i rätt ordning genomföra de rörelser som behövs för att ta ett glas vatten och dricka. När vi ska genomföra en handling planerar vi våra rörelser i förväg och förutser skeenden. Att kunna planera sina rörelser är därför grundläggande för barn i deras vardag. Anna är doktorand inom CHAMP, ett forskningsprojekt om utvecklingen av motorisk planeringsförmåga. I detta forskningsprojekt undersöker vi hur barn i förskole- till skolåldern, med eller utan utvecklingsrelaterade svårigheter, planerar målinriktade handlingar.

Moa GustafssonGenusaspekten av kemisk intolerans
Luktöverkänslighet eller kemisk intolerans är ett vanligt problem som drabbar cirka tio procent av befolkningen och ger besvär av vardagliga lukter såsom sköljmedel eller parfymer utan att det rör sig om en allergi. Är man inte är överkänslig så vänjer man sig snabbt vid de lukter som finns i samhället runt omkring oss, men för de kemiskt intoleranta så sker ingen invänjning utan lukten kan upplevas som mer besvärande över tid. Denna intolerans är mycket vanligare hos kvinnor och i mitt doktorandprojekt undersöker jag varför det är så och huruvida det beror på en medfödd skillnad i luktperceptionen hos män och kvinnor eller om det istället beror på inlärda genuskodade förväntningar och/eller livserfarenheter. 

Per Höglund

Hanna MalmbergKognitiv träning som en del i rehabiliteringen för patienter med utmattningssyndrom
Stressrelaterad ohälsa är ett utbrett problem i dagens samhälle. Personer som drabbats av utmattningssyndrom, en av de primära stressrelaterade sjukdomarna, upplever ofta att de får problem med kognitiva funktioner. Det kan exempelvis handla om svårigheter att minnas, koncentrera sig eller att göra flera saker samtidigt. Trots det så vet vi idag väldigt lite om vilka behandlingar som kan vara verksamma för att stärka kognitiv funktion för personer som drabbats av långvarig stress.

Hannas doktorandprojekt fokuserar på att undersöka om kognitiv träning kan användas som en del i rehabiliteringen för patienter med utmattningssyndrom. Det som framförallt tränas är hjärnans exekutiva funktioner, dvs. de funktioner som används för att rikta och reglera vår uppmärksamhet och vårt beteende. Projektet kommer även att undersöka vad som händer i hjärnan vid långvarig stress och om hjärnans funktion kan förändras som följd av kognitiv träning.


Johan PaulinLjudöverkänslighet är ett tillstånd där man upplever vardagliga ljud som mer besvärande, smärtsamma eller med högre intensitet än vad majoriteten av befolkningen gör. Exempel på vanliga symtom är huvudvärk, yrsel, koncentrationssvårigheter, och kraftig trötthet. Dessa reaktioner tycks förekomma oberoende av ljudstyrkan, frekvensen eller övriga egenskaper hos ljuden, och är i nuläget medicinskt oförklarade. Johans avhandling syftar till att bredda kunskapen om ljudöverkänslighet genom att kartlägga vad som karaktäriserar denna miljökänslighet (bl.a. demografi/livsstil, förhållning till ljud, komorbiditet och symtombild) samt studera vilken roll psykosociala arbetsmiljöfaktorer spelar, vilket görs med populationsbaserade enkätstudier. Dessutom kommer perceptuella och psykofysiologiska reaktioner från ljudexponering att undersökas med laborativ metodik.

Malcolm Sehlström
Gustaf Wadenholt


Kontakta oss

Studierektor forskarutbildningen
Maria Nordin
090-786 99 24
maria.nordin@umu.se

Spikning av avhandling

Bild: Stefan Lybeck